Nízký tlak po operaci. SYNDROM VAZOPLEGIE V ANESTEZII - PDF Free Download

Handleiding - Dolmar

Tento návod uschovejte nízký tlak po operaci případné budoucí použití. Návod předávejte dalším uživatelům spolu s přístrojem. Při použití přístroje v rozporu s pokyny uvedenými v tomto návodu, nebo při jeho úpravě, hrozí snížení bezpečnosti zařízení a společnost Mettler-Toledo GmbH nenese žádnou odpovědnost.

Nerespektování bezpečnostních pokynů může vést ke zranění osob, poškození přístroje, nesprávné funkci a kapljice za nos i hipertenzije výsledkům. Bezpečnostní pokyny jsou označeny následujícími signálními slovy a výstražnými symboly: Signální slova VAROVÁNÍ Označuje nebezpečnou situaci se střední mírou rizika, která může způsobit smrt nebo vážné zranění.

Označuje nebezpečnou situaci s nízkou mírou rizika, která může způsobit poškození přístroje, jiné hmotné škody, závady, chybné výsledky či ztrátu dat. Výstražné symboly Úraz elektrickým proudem Toxická látka Výbuch Hořlavá látka Pohmoždění Obecné nebezpečí: přečtěte si návod k použití nebo referenční příručku, kde naleznete informace o nebezpečích a bezpečnostních opatřeních.

skalarne komponente

Upozornění 1. Dávkovací systém je určen k vážení a dávkování sypkých a kapalných vzorků. Jakýkoli jiný druh použití nebo provozování, které nespadá do omezení uvedených Mettler-Toledo GmbH je bez souhlasu Mettler-Toledo GmbH považován za odporující zamýšlenému účelu zařízení. Odpovědnost vlastníka přístroje Vlastníkem přístroje se rozumí osoba, která je držitelem právního nároku k přístroji a používá jej nebo pověří jinou osobu jeho používáním, případně osoba, která je ze zákona považována za provozovatele přístroje.

Vlastník přístroje odpovídá za bezpečnost všech uživatelů přístroje a třetích osob. Automatické dávkování Quantos 3 8 Osobní ochranné prostředky Rukavice odolné proti chemikáliím Ochranné brýle Laboratorní plášť At1 blokeri u hipertenzije pokyny VAROVÁNÍ Smrt nebo vážné zranění nízký tlak po operaci důsledku úrazu elektrickým proudem Kontakt se součástmi pod elektrickým proudem může způsobit smrt nebo zranění.

Během dávkování může být malé množství dávkované látky přenášeno vzduchem a proniknout do přístroje nebo kontaminovat jeho okolí. Za vlastnosti látky a související rizika je plně odpovědný vlastník přístroje. Příliš velká síla způsobená mechanismem dávkovací hlavice může vést k poruše hlavice a potencionálnímu úniku nebezpečných látek do ovzduší. Odstraňte hlavici z přístroje a otočte jej vzhůru nohama, aby se prášek uvolnil.

Součástí těchto látek jsou prášky, kapaliny a plyny. Mohlo by dojít k vážné újmě na zdraví a značným materiálním škodám. Za vlastnosti vzorku a související rizika je plně odpovědný vlastník přístroje. Připojte trubičku k výstupu odváděného vzduchu, abyste tak zachytili kontaminovaný vzduch.

UPOZORNĚNÍ Újma na zdraví v důsledku rozstřiku kapalin Pokud nedojde k uvolnění tlaku v nádobě může při odstraňování ventilu pro mikro dávkování, otevření nádoby nebo odstranění trubičky pro kapalinu dojít k rozstříknutí kapaliny.

oštećenja miokarda hipertenzije

Před vyjmutím ventilu pro mikro dávkování, otevřením láhve nebo vyjmutím trubičky pro kapalinu vždy uvolněte tlak vypnutím přístroje.

Vždy postupujte opatrně a s náležitou péčí. Přístroj může být poškozen určitými čisticími prostředky, rozpouštědly nebo abrazivy.

Příslušenství

Poškození přístroje hrozí také v případě průniku kapalin do krytu. Používá se společně s nádobkou. QLL Jedná se o standardní dávkovací hlavici nízký tlak po operaci dávkování kapaliny. Používá se v kombinaci s modulem čerpadla a nádobou. Hlavice k dávkování prášků Dodávaný náhradní uzávěr lze použít u dávkovací hlavice bez nádobky.

Nádobky a skladovací nádoby je třeba zakoupit samostatně. Štítek s údaji o dávkovací hlavě z RFID štítku můžete vytisknout a připojit tento štítek k dávkovací hlavě. Hlavice na zkoušky sypkých materiálů Tato dávkovací hlavice je opatřena nádobkou naplněnou uhličitanem vápenatým CaCO 3.

Hlavice na testování prášků je vybavena zkušební funkcí, která dávkuje desetinásobek definované hmotnosti Opakovatelnost a hlásí výsledky Čas dávkování. Za účelem definování automatické minimální hmotnosti bude postup desetkrát zopakován. Ve štítku RFID hlavice jsou uložena následující data: Uživatelská data Tento blok obsahuje informace, jako je název látky, datum plnění a uplynutí použitelnosti, množství atd.

Tyto údaje může uživatel kdykoli upravit, je však nutné je zadat před prvním použitím nové hlavice. Zajistíte tak dostupnost dat, která mají být uvedena ve zprávách nebo na štítcích.

S každým spuštěným dávkovacím cyklem klesne hodnota na čítači o jeden díl. Dosáhne-li čítač nuly, je nutné vyměnit hlavici. Pokud nádobka staré hlavice stále obsahuje značné množství prášku, můžete ji vyjmout ze staré dávkovací hlavice a našroubovat ji na novou dávkovací hlavici.

Zkopírujte uživatelská data a obsah prášku ze staré dávkovací hlavice do nové dávkovací hlavice. Není-li zbývající množství prášku dostatečné pro spuštění dalšího cyklu dávkování, zobrazí se varovné hlášení.

Před prováděním jakýchkoli úkonů je obsluha povinna se nejprve důkladně seznámit s tímto návodem a nízký tlak po operaci jeho obsahu. Podrobné informace naleznete vždy v referenční příručce RM. Tato operace zahrnuje připojení kabeláže a konfiguraci rozhraní a periferních zařízení. Podklad musí bezpečně unést hmotnost plně zatíženého přístroje. Musí být splněny následující místní podmínky: Přístroj se smí používat pouze uvnitř a v nadmořské výšce do m n.

Síťová zástrčka musí být vždy přístupná. Pevné, vodorovné místo bez vibrací. Pokud není přístroj již od začátku ve vodorovné poloze, musí být při uvádění do provozu vyrovnán. Oznámení Je-li instalován automatický podavač vzorků, mohou mít tato tlačítka odlišné funkce. Oznámení Dávkovací hlavice se automaticky zajistí při prvním spuštění dávkování.

Sestavení modulu čerpadla a nádoby proveďte podle obrázku. Větší trubička přivádí do nádoby vzduch. Přiváděný vzduch zvyšuje tlak v nádobě. Jakmile tlak dosáhne hodnoty mezi 0,3 až 0,5 bar 4,4 psi až 7,2 psiotevře se dávkovací mikroventil v dávkovací hlavici a kapalina začne proudit trubičkou pro přívod kapalin.

Trubičky jsou níže nazývány trubička pro přívod kapaliny a trubička pro přívod vzduchu. Připojení trubičky pro kapalinu Vložte hlavici na dávkování kapalin do držáku.

stupanj 3 hipertenzija ograničenja

Věnujte pozornost správné orientaci. Trubička by se měla dostat na spodní část nádoby. Nesprávný řez trubiček může způsobit úniky na spojkách.

  1. Handleiding - Dolmar
  2. Negativni g sila letalstvo
  3. Manual Gorenje KAM35 T (page 1 of ) (English, Polish)
  4. Svijet hipertenzija liga

Zajistíte tak nezbytné odhlučnění. Poté, co je nízký tlak po operaci připojena k výstupu vzduchu čerpadla, otevře se ventil výstupu vzduchu.

SYNDROM VAZOPLEGIE V ANESTEZII - PDF Free Download

Opačný konec trubičky, která je nízký tlak po operaci k výstupu vzduchu nikdy neponechávejte nepřipojený. Nedošlo by tak k požadovanému nárůstu tlaku. K modulu čerpadla lze připojit až tři nádoby Automatické dávkování Quantos 11 16 Odstranění vzduchové trubičky 1 Odstraňte vzduchovou trubičku 8 silným tlakem na kroužek 11 vstupu vzduchu 7 směrem dolů.

Ujistěte se, že tlak externího plynu nepřesahuje 0,2 baru 2,9 psi. Oznámení Vnější průměr trubičky: 6 mm Rozsah tlaku: 0,1 až 0,2 bar 1,5 až 2,9 psi Automatické dávkování Quantos 17 Znečištění vzduchu při použití toxických, výbušných nebo hořlavých kapalin VAROVÁNÍ Nebezpečí smrti nebo poškození zdraví v důsledku působení toxických látek Používáte-li spolu s modulem čerpadla toxické, výbušné nebo zápalné kapaliny bude odpadní vzduch kontaminován.

Oznámení Vnější průměr trubičky: 6 mm 12 4 Provoz 4. K dávkování prášku. Jednotlivé parametry lze upravit nebo zakázat v následujícím menu: Pro obnovení výchozích nastavení vyberte STD. Postup lze kdykoli přerušit klepnutím na tlačítko zrušení C.

Přístroj se vrátí na domovskou obrazovku.

Kontaktni formular

Oznámení Kroky dávkování přístrojů s příslušenstvím se od níže uvedeného příkladu může lišit. Hlavice k dávkování prášků je namontovaná. Vážicí miska je prázdná. ErgoClip je namontován. Zadejte ID vzorku a potvrďte pomocí OK. Při spuštění dávkování se dávkovací hlavice přemístí do nižší polohy automaticky. Pomocí madla k úpravě výšky přesuňte hlavici níže tak, aby se nacházela asi 0,5 mm až 1 mm nad nádobou na vzorky a potvrďte pomocí OK.

Zkontrolujte, zda jsou provedena nezbytná nastavení: Pro přerušení postupu klepněte na Ne. Pro spuštění dávkování klepněte na Ano. Hlavice k dávkování kapalin je namontovaná. Dle potřeby je namontován ErgoClip.

Oznámení Výskyt bublin v trubičce nemá nepříznivý dopad na přesnost výsledků, protože rozhodující je cílový výsledek.

Při dávkování krystalizujících kapalin je nutné pravidelně čistit dávkovací hlavici Příprava roztoku Při dávkování roztoků se koncentrace neměří dle objemu [ml], ale dle hmotnosti [mg]. Popis níže uvedeného postupu zohledňuje standardní výchozí nastavení: Hlavice k dávkování kapalin je namontovaná. Hmotnost pevné složky je známá.

Vypnutí Stiskněte, dokud se na displeji nezobrazí Vyp. Oznámení Přístroj lze odpojit od napájení, jen pokud jej nebudete delší dobu používat Manipulace s nádobou Plnění nádoby UPOZORNĚNÍ Újma na zdraví v důsledku rozstřiku kapalin Pokud nedojde k uvolnění tlaku v nádobě může při odstraňování ventilu pro mikro dávkování, otevření nádoby nebo odstranění trubičky pro kapalinu dojít k rozstříknutí kapaliny.

Sací filtr 1 musí být vždy ponořený do kapaliny. Doplňujte nádobu, aby sací filtr nízký tlak po operaci. Oznámení Nepřekračujte maximální hladinu náplně. Vzduch nad kapalinou je nutný pro dávkování. Automatické dávkování Quantos 17 22 Výměna kapaliny v nádobě Máte-li k dispozici pouze jednu zátku s dávkovací hlavicí a přejete-li si vyměnit kapalinu: Odtlakování provedeno. Odšroubujte nízký tlak po operaci matice z uzávěru a dávkovací hlavice.

Opláchněte uzávěr vhodným rozpouštědlem nebo kapalinou. Vložte oba konce kapalinové trubičky do dávkovací hlavice a uzávěru. Zašroubujte uzávěr nádoby. Vložte vzduchovou trubičku do uzávěru. Čištění proveďte pomocí funkce Proplach. Odšroubujte uzávěr. Zbývající rozpouštědlo zlikvidujte. Výměna nádoby Máte-li k dispozici více než jednu nádobu se zátkou a dávkovací hlavicí: Odtlakování provedeno.

Sačuvajte ovaj priručnik za buduće potrebe. Prilikom predaje uređaja drugima priložite i ovaj priručnik.

  • Menopur | Next Fertility Prague
  • Primjeri Vanjski izvori, nije komentiran Pokretna dizalica Variantou v rámci typu vozidla je skupina vozidel, která mají společné všechny tyto konstrukční vlastnosti Različiti dobavljači dizalica Najpoznatiji proizvođač industrijskih dizalica je DEMAG.
  • Kruh smrti | Tvedt, Chris | download
  • Punjenje sprječavanje hipertenzije

Ako se uređaj ne upotrebljava u skladu s uputama iz ovog priručnika ili ako je izmijenjen, to može ugroziti sigurnost korisnika, a tvrtka Mettler-Toledo GmbH ne preuzima odgovornost.

Nepridržavanje sigurnosnih napomena može dovesti do tjelesnih ozljeda, oštećenja uređaja, kvarova i pogrešnih rezultata. Opasna situacija niskog rizika koja rezultira oštećenjem uređaja, drugim materijalnim štetama, neispravnošću, pogrešnim rezultatima ili pak gubitkom podataka.

Simboli upozorenja Strujni udar Otrovna tvar Eksplozija Zapaljiva tvar Nagnječenje Opasnosti: za više informacija o opasnostima i odgovarajućim protumjerama pročitajte korisnički ili referentni priručnik. Obavijest 1.

Need help? Post your question in this forum.

Sustav za doziranje namijenjen je za vaganje i doziranje praškastih ili tekućih uzoraka. Ostale vrste upotrebe i rada koje nisu u skladu ograničenjima upotrebe nízký tlak po operaci je propisala tvrtka Mettler-Toledo GmbH, a obavljaju se bez dopuštenja tvrtke Mettler-Toledo GmbH smatraju se pogrešnom liječenje hipertenzije droge bradikardije. Odgovornosti vlasnika uređaja Vlasnik uređaja osoba je koja ima zakonsko pravo za upotrebu uređaja i koja uređaj upotrebljava ili drugima daje dopuštenje za njegovu upotrebu, kao i osoba kojoj je zakonom dopušteno da bude rukovatelj uređajem.

Vlasnik uređaja odgovoran je za sigurnost svih korisnika uređaja i trećih strana. Tijekom postupka doziranja male količine dozirane tvari mogu se prenositi zrakom i dospjeti u instrument ili onečistiti njegovu okolinu.

Za svojstva tvari i povezane opasnosti u potpunosti je odgovoran vlasnik instrumenta. Ako se na mehanizam glave za doziranje primijeni prevelika sila, glava se može slomiti, a potencijalno opasne tvari mogu dospjeti u zrak.

hipertenzija nakon 40 godina

Uklonite glavu s instrumenta i okrenite je naopako da biste oslobodili praškasti uzorak. To se odnosi na praškaste i tekuće uzorke te plinove. Može doći do ozbiljnih ozljeda i znatne materijalne štete.

Za svojstva uzorka i povezane opasnosti u potpunosti je odgovoran vlasnik instrumenta. Za usisavanje onečišćenog zraka spojite cijev na izlaz ispušnog zraka. OPREZ Opasnost od ozljeda uslijed prskanja tekućih uzoraka Ako se tlak u boci ne otpusti, tekući uzorak može prskati prilikom uklanjanja ventila za mikrodoziranje, otvaranja boce ili uklanjanja cijevi za tekući uzorak.

Uvijek otpustite tlak tako da isključite instrument prije uklanjanja ventila za mikrodoziranje, otvaranja boce ili uklanja cijevi za tekući uzorak. OPREZ Opasnost od ozljeda zbog pomičnih dijelova Nemojte posezati u radno područje dok se dijelovi instrumenta pomiču. Uvijek radite usredotočeno i pažljivo.

Ako tekućine dospiju u kućište, mogu oštetiti instrument. Upotrebljava se zajedno s vialom. QL Ovo je standardna glava za doziranje tekućeg uzorka.

hipertenzija u liječenju bolesti bubrega

Upotrebljava se zajedno s modulom crpke i bocom. Glava za doziranje praškastog uzorka Priloženi zamjenski čep može poslužiti za zatvaranje glave za doziranje bez viale.

Možda se pitate