Da li je moguće raditi s grade 3 hipertenzije

pedijatrijska hipertenzija

Vous êtes sur la page 1sur 24 Rechercher à l'intérieur du document Sadraj: 1. Uvod Arterijska hipertenzija predstavlja stanje u kome je povien sistolni gornji pritisak preko mmHg ,a dijastolni 90mmHg. Odnosi se na sve osobe starije od 18 godina. Arterijska hipertenzija jedna je od najeih bolesti dananjice i vjerovatno da nema osobe koja bar jednom nije imala problem sa povienim krvnim pritiskom.

Dodatni problem u lijeenju hipertnezije predstavlja podatak da se terapija uzima neredovno. Zbog toga sam odluila da svoj maturski rad piem upravo o arterijskoj hipertenziji. U glavnom dijelu u prvo openito pisati o srcu,krvotoku i krvnim sudovima,a zatim o uzrocima i znacima arterijske hipertenzije. Onda u napisati klasifikaciju i detaljno objasniti grupe pacijenata oboljele od arterijske hipertenzije.

Zatim slijedi dijagnoza, odnosno na koji nain je postaviti te pretrage. I na kraju u spomenuti terapiju i mogue komplikacije arterijske hipertenzije.

Srce,krvne ile i krvotok Srce cor je centralni organ pribora za krvotok. To je uplji miicni organ koji prihvata krv prispjelu velikim venskim sudovima, nakon ega je ritminim kontrakcijama istiskuje u arterijski sistem. Srce je smeteno u srednjem dijelu donjeg sredogrida mediasinum interius. Srce se nalazi izmeu unutranjih, medijastinalnih strana plunih krila, iza donje polovine grudne kosti i susjednih rebarnih hrskavica, a ispred aorte i jednjaka.

Srce ima oblik nepravilne trostrane piramide ija je baza basis cordis okrenuta navie, udesno i unazad a vrh apex cordis je upravljen nadole, ulijevo i naprijed. Na srcu su odreene tri strane, baza i vrh. Prednja strana srca je okrenuta snizavanje pritiska brzo grudnoj kosti i rebrima pa se zbog toga zove grudno-rebarna strana facies sternocostalis. Liječenje hipertenzije na nekonvencionalan način strana facies pulmonalis je najmanja i nalijee na lijevo pluno krilo.

Donja strana srca facies diaphragmatica nalijee na preagu. Vrh srca apex coris pripada uglavnom lijevoj sranoj komori. Na bazi srca basis cordis se nalaze veliki krvni sudovi koji izlaze iz sranih upljina ili ulaze u njih i grade sranu krunu corona cordis. Srana upljina se sastoji iz etiri dijela. Desne i lijeve pretkomore atrium dextrum et atrium sinistrum i desne i lijeve komore venticulus dexter et ventriculus sinister.

Desna pretkomora i desna komora ine desnu polovinu srca koju srana pregrada septum cordis odvaja od lijeve polovine koju ine lijeva pretkomora i lijeva komora. Pretkomora i komora povezane su pretkomorno-komornim otvorom ostium atroventriculare. Gornji dio srane pregrade je medupretkomorska pregrada septum interatrialekoja odvaja desnu od lijeve srane pretkomore, dok donji dio, medukomorna pregrada septum interventriculare razdvaja desnu od lijeve srane komore.

Srce u cjelini lei u sranoj kesi. Srana kesa se sastoji iz dva dijela. Spoljanji dio pericardium fibrosum je izgraen od vezivnog tkiva. Unutranji dio pericardium serosum je izgraen od posebnog vezivnog tkiva i ima dva lista, izmeu kojih se nalazi uzani prostor - duplja srane maramice cavitas pericardialis. Ovaj prostor je ispunjen malom koliinom serozne tenosti 1 - 2 ml koja onemoguava trenje izmeu listova srane maramice tokom sranih kontrakcija.

Na presjeku kroz srce i sranu kesu, vide se 3 sloja, spoljanji, srednji i unutranji. Spoljanji sloj se naziva, epikard epicardium i gradi ga viscelarni list serozne srane kese. Srednji sloj je najdeblji i njega gradi miini sloj myocardium. Unutranji sloj gradi tanka endotelna opna koja oblae zidove sranih upljina endocardium. Provodni sistem srca ine dva vora, sinusno-pretkomorski nodus sinuatrialis i pretkomorno-komorni nodus atrioventricularis i pretkomorno-komorni provodni snop da li je moguće raditi s grade 3 hipertenzije atroventricularis koji usklauju rad pretkomora i komora.

U sluajevima kada je neophodna promjena ovog ritma i jaine sranih kontrakcija, u dejstvo stupa srani ivani splet plexus cardiacus. Srani ivani splet grade, uglavnom, simpatika i parasimpatika nervna vlakna. Simpatika nervna vlakna ubrzavaju srani rad i poveavaju snagu sranih kontrakcija dok parasimpatika nervna vlakna usporavaju srani rad i smanjuju snagu sranih kontrakcija.

Prema tome, moe se oekivati da e se u dogledno vrijeme i za preostale vrste hipertonije pronai pravi uzrok njihovog nastanka. Evo sada nekih poznatih uzroka navedenih prema njihovoj uestalosti: 1. Oni se smatraju organima koji imaju vrlo vanu ulogu u nastanku hipertonije, jer gotovo sve bolesti bubrega, ako se ve u poetku ne izlijee, prije ili poslije dovode do povienja krvnog tlaka.

To se deava otprilike ovako : kad bubrezi obole i ne rade dobro, onda vee koliine soli, vode i raznih otpadnih tvari ostaju u naem tijelu i ne izluuju se mokraom.

dah hipertenzija

Na taj nain, polako, s vremenom, dolazi do samounitavanja bubrega i samotrovanja naeg organizma. A s tim dakakoi do visokog krvnog tlaka koji onda jo vie oteuje bubrege.

tablete za hipertenziju i cjenik

Tako nastaje zaarani krug izmeu oboljelih bubrega i visokog tlaka, u kojem su bubrezi jednom uzrok, a drugi put rtva hipertonije. Ovih lijezda ima u naem tijelu vie vrsta koje izluuju vie razliitih hormona a ovi mogu, prema potrebi, smanjiti ili poveati razne funkcije u naem organizmu.

Ovdje emo spomenuti samo one lijezde koje imaju vezu s visokim krvnim tlakom, i to: titnjau, nadbubrene lijezde i bubrege.

Ve odavno se uoilo da potomstvo hipertoniara boluje ee od visokog krvnog tlaka nego ostali ljudi. To se odnosi najvie na sinove, keri i unuke. Ne moe se tono kazati u kojem postotku, ali je taj sigurno mnogo vei ako su oba roditelja hipertoniari nego kad je to samo jedan od njih. Katkad ovakva djeca ve u djetinjstvu imaju povieni krvni tlak, ali se to obino ne zapaa.

Stoga se preporuuje roditeljima hipertoniarima da ve zarana povedu svoju djecu na mjerenje krvnog tlaka. To im nee nakoditi, a moglo bi im biti od velike koristi. U starijim godinama aorta i druge velike arterije pomalo gube svoju rastegljivost, jer se njihovo elastino tkivo zamjenjuje vezivnim. Tako im stijenke postaju tvrde i ukoene, poveavaju otpor protoku krvi i povisuju sistolini tlak koji se esto susree u ljudi starije dobi.

Liječenje hipertenzije 2 stupnja, simptomi i uzroci

Takav je tlak mnogo manje opasan od povienog dijastolinog tlaka koji se pojavljuje u srednjim godinama, a prouzroen je suavanjem malih arterija i sitnih arteriola, kao to je to ve ranije navedeno. Dri se, naime, da visoki krvni tlak izaziva razvoj arteroskleroze, a onda arteroskleroza sa svoje strane jo jae povisuje krvni tlak. To se moe dogoditi i obratnim putem, tj.

Neprestano se trai i izmilja neto novo, a esto, naalost, i u negativnom smislu. Takva je borba za ast ili poloaj, a osobito za brzo obogaivanje. A sve se to negativno odraava na naem duevnom ivotu, miru i spokojstvu. U ovu skupinu spadaju i mnogi strunjaci, ljudi visoke naobrazbe, neobino prodorni i dinamini, uvijek nezadovoljni onim to su napravili i napisali. Kuhinjska sol.

Svima je poznato da se bez nje ne moe ivjetia ona pak nastupa i kao jedan od uzronika visokog krvnog tlaka. Zato to kuhinjska sol u naem tijelu zadrava vodu, a voda podie tlak. Ta je pojava zapaena jo poetkom ovoga stoljea i vrijedi danas kao potpuno dokazana injenica. Zbog toga treba biti oprezan pri soljenju hrane onima koji boluju od visokog krvnog tlaka ili bubrenih bolesti. Poznato je da ugojene osobe esto boluju od hipertonije i da rjee od mravih doive 80godina.

A tko su ugojeni? Svi oni koji imaju desetak kilograma vie od normalne teine.

hipertenzija, bol u nogama

A to se smatra normalnom teinom? To je otprilike ona teina koja iznosi onoliko kilograma koliko ista osoba ima centimetara iznad 1 m visine.

Osim ugojenosti, postoji i gojaznost koja je razmjerno vrlo rijetka. Gojazni su vrlo teki i njihovu teinu nije lako sniziti u normalne granicedok je to kod ugojenih upornom dijetom gotovo uvijek mogue izvesti.

Hipodinamiju prati spori metabolizam - metabolizam - i postupno slabi tijelo u cjelini; višak soli u hrani. Sol izaziva grč arterije i zadržava tekućinu u tijelu; težine. Svaki ekstra kilogram povećava krvni tlak za 2 milimetra žive - mm Hg; nagla promjena vremena; genetska predispozicija. Opasnost od boli je veća za one koji imaju visok krvni pritisak među rodbinom prvog stupnja: otac, majka, bake, djedovi, braće i sestre. Što su bliski srodnici pate od visokog krvnog tlaka, to je veći rizik; loše navike: pušenje ili zlouporabu alkohola.

Napada sve dobi ljudskog vijeka, a najvie starije osobe. Danas se zna da meu uzronike hipertonije ide i puenje koje je vrlo teko suzbiti uprkos svoj propagandi koja se provodi u tom pravcu.

Oba spola, mladi i stari, bogati i siromani, odaju se ovom zlu ne mislei na bolesti koje e se prije ili kasnije, upravo zbog puenja, na njima pojaviti.

Srane i aortalne greke, neke priroene, a neke steene za vrijeme ivota,takoer uzrokuju visoki krvni tlak koji se obino zapazi ve u mlaim godinama. Te su hipertonije dosta rijetke, a mogu se esto potpuno ili djelimino popraviti uspjenim kirurkim zahvatima.

Na i najmanju sumnju da bi se moglo raditi o ovakvim grekama potrebno je uvijek i odmah mjeriti krvni tlak na rukama i na nogama. Vea razlika u izmjerenom tlaku moe imati veliko znaenje. Jo se mogu kao rjei uzroci hipertonije navesti menopauza prestanak menstruacijeozljede, neki poroaji prvorotkinja i medikamenti.

A spominju se i neki drugi uzroci, kao boje, olovo i hipertenzija i mršavljenja. Poznavanje uzroka vrlo je vano jer ako se prepozna na vrijeme, i odstrani, mogu i neke vrste hipertonijei potpuno nestati.

Znakovi visokog krvnog tlaka Nerijetko se dogaa da netko ima hipertoniju i desetak godina a da to ne osjea i ne zna. Katkad je lijenik sluajno otkrije pregledavajui bolesnika zbog kakve sasvim druge bolesti. Meutim, visoki krvni tlak na na organizam djeluje ubitano ve od samog poetka.

Zbog toga je vrlo vano da ga to prije zapazimo, a ve prema njegovoj vrsti i visini da ga lijeimo i trajno kontroliramo. No to se nemoe bez pokazivanja da li je moguće raditi s grade 3 hipertenzije koji hipertoniji prethode, pa je zato potrebno da ih ovdje tonije prikaemo. Svi znakovi ili simptomi nisu jednaki ni po svojoj vanosti, ni po vremenu kad nastupaju. Kako visok krvni tlak napada ljude oba spola, mlade i stare, zdrave i bolesne, bogate i siromane, uene i neuke, to e se njegove posljedice kod raznih bolesnika razliito pojavljivati.

Vrijedno je da li je moguće raditi s grade 3 hipertenzije da hipertonija prehrana i dijeta za hipertenziju napada sve narode podjednako, to ovisi o njihovu geografskom poloaju, prehrani, stupnju hipertenzija dnevnik itd.

Kako simptoma hipertonije ima mnogo, ovdje emo navesti samo one koji je najee prate i najvie obiljeavaju. Oboljeli osjea ponajvie u zatiljku, na elu i sljeponicama. Isprva je pvremena i podniljiv da bi poslije postala sve ea i nesnosnija. Pojavljuje se ponajvie dok smo jo u krevetu, a nestane sata nakon ustajanja i hodanja. Bolesnik osjea umor prebrzo se zamara.

Svoj obini dnavni posao obavljao je prije redovito i bez zamora. Isto tako neko stubite ili razne uzbrdice od kue do radnog da li je moguće raditi s grade 3 hipertenzije prije nije ni zapaao.

Arterijska hipertenzija

Sad osjea se pri istom poslu zamor i da nemoe izdrati cijelo radno vrijeme i da ga tjelesna snaga pomalo naputa, premoran je, esto pospan i ne voli vie raditi. Gubi volju i za spolne odnose prije nego to bi to odgovaralo njegovim godinama. Oboljeli se odlino sjea pojedinih injenica koje su se dogodile prije trideset godina, a sad odmah zaboravi gdje je ostavio olovku koju je malo prije imao u ruci.

Naravno, nije tome uzrok samo povieni krvni tlak nago osim njega ima i drugih razloga. Zvonjava, umljenje, zujanje i ritmino udaranje u uima. Ovo posljednje pojavljuje se vie u uhu s one strane na kojoj se spava.

To je zapravo puls koji u tihoj noi mnogi hipertoniari mogu lako zapaziti. Znai da svi spomenuti znaci ne dolaze izvana, nego nastaju u tijelu jer ih oboljeli osjea kad prstom ili bilo ime zatvori ui.

Srce povremeno pojaano udara. To bolesnika uzbuuje, osobito nou. Probudi se i prestrai, pa taj strah utjee na srce da jo jae i due udara.

Bolesnik ne moe vie zaspati i esto provede neprospavanu no. Naravno da je ujutru nesposoban za bilo kakav rad.

hipertenzija i oteklina u nogama

Vruina u glavi, znojenje ruku, promjenjive temperature, izmjenino crvenilo i bljedilo lica, javljaju se osobito za vrijeme popodnevnihsati ili kakvog obilnijeg jela i pia. Starije osobe, optereene ovim simptomima, katkad se tue da im je hod nesiguran i da ih zemlja privlai sebi. Razdraljivost i strah. Oboljeli je odan poslu, ali ne trpi kritiku za svoj rad kojim je i sam nezadovoljan.

Rado se svaa sa suradnicima i s vlastitim ukuanima. Nesiguran je, nesusretljiv i nepovjerljiv prema svemu i svakome oko sebe. Vrtoglavice i nesvjestice nastaju najprije povremeno da bi kasnije povisivanjem tlaka postale sve ee i ee. Pojavljuje se za vrijeme leanja, ve pri okretanju glave na desnu ii lijevu stranu. A nakon leanja pri sputanju nogu na pod, odnosno pri podizanju tijela iz leeeg u sjedei ili stojei poloaj. Vrtoglavice i nesvjestice katkad prati i povraanje.

Bolesnik, preputen sam sebi, i ne znajui o emu se radi, lako padne pod utjecaj lijekova za spavanje, koji ga, dakako, ne dovode do ozdravljenja od hipertonije ili nesanice.

hipertenzija tremor

Možda se pitate